Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí

PI5332 - INTERCABLE VERLAG-GLOBAL INTERNET REGISTER


typ

Uzavření vyšetřování

číslo

16046

datum

04.10.2006

ZVEŘEJNĚNÍ

Věstník č.

40/2006

Procedimento collegato (esito)

 Související řízení (výsledek)
- Neuposlechnutí

Testo Provvedimento

Text rozhodnutí

PI5332 - INTERCABLE VERLAG - GLOBAL INTERNET REGISTER
Rozhodnutí č. 16046

ÚŘAD PRO OCHRANU KONKURENCE A TRHU

NA SVÉM ZASEDÁNÍ dne 4. října 2006;

VYSLYŠEN referující člen senátu Antonio Catricalà;

SHLÉDNUTA kapitola III, hlava II, nařízení vlády z 6. září 2005, č. 206, obsahující Zákoník spotřebitele;

SHLÉDNUT článek 26, body 10 a 12, zmíněného nařízení vlády;

SHLÉDNUT zvláště článek 26, bod 10, nařízení vlády č. 206/05, na základě kterého v případě neuposlechnutí urgentních rozhodnutí a rozhodnutí zakazujících nebo odstraňujících následky, aplikuje Úřad správní peněžitou sankci ve výši od 10.000 do 50.000 eur, přičemž v případě opakovaného neuposlechnutí může Úřad nařídit pozastavení činnosti podniku po dobu nepřesahující třicet dní;

SHLÉDNUT zákon z 24. listopadu 1981, č. 689;

SHLÉDNUTO vlastní usnesení č. 10204 ze dne 6. prosince 2001, kterým Úřad potvrdil klamavost sdělení obsaženého v letáku v italském jazyce, vydaném pod titulkem “European Internet Register” a šířeném Intercable Verlag AG (dále jen Intercable) se sídlem v Hünenbergu (Švýcarsko) prostřednictvím poštovní služby v měsíci lednu 2001;

SHLÉDNUTO vlastní usnesení ze dne 16. května 2006, č. 14720, kterým Úřad klade společnosti Intercable za vinu porušení dle článku 26, bod 10, nařízení vlády č. 206/05, tím, že neuposlechla uvedené usnesení ze dne 6. prosince 2001, č. 10204;

SHLÉDNUTA spisová dokumentace řízení;

UVÁŽENO následující:

I. SKUTEK 

1. Opatřením č. 10204 z 6. prosince 2001 (případ PI3486 – “European Internet Register”) Úřad prohlásil za klamavé sdělení obsažené v letáku v italském jazyce, vydaném pod titulkem “European Internet Register” a šířeném Intercable prostřednictvím poštovní služby v měsíci lednu 2001.
2. V horní části tohoto sdělení byla uvedena informace, podle které se chystalo “[...] upřesnění European Internet Register určeného především pro jednotný evropský trh [...]”,  následovala výzva ke “[...]kontrole údajů  a jejich případnému doplnění a opravě [...]”, se závrečným upozorněním, že “Nepodepsané formuláře budou použity a vyjmenovány zdarma”.
Rámeček obsahoval na levé straně údaje týkající se “naší nabídky” a “oboru činnosti”, po kterých následovaly údaje firmy, jíž byl formulář adresován, zatímco v pravé části tohoto rámečku byly uvedeny případné změny, zanesené adresáty formuláře.
Ve spodní části sdělení, v zápatí, bylo výrazně hutnou grafikou uvedeno upozornění “Objednávka”, po kterém následovaly ekonomické podmínky přistoupení na nabídku, odpovídající nákladům ve výši“690 eur” za vydání, jakož i údaj, podle kterého“Současně je zdarma umístěna objednávka dalšího vydání CD-Rom pro všechny podepisovatele [...]”.
3. Ve výše uvedeném rozhodnutí měl Úřad stručně řečeno za to, že sdělení, adresované obchodním pracovníkům v oboru, vyjadřovalo, že ročenka[1]“European Internet Register”, CD-Rom a internetová databanka, jež je k dispozici na adrese http://www.intercable.ch, představuje “reklamní prostředek k představení vlastní činnosti zcela zadarmo. Toto očekávání je potvrzeno okolností, podle které jsou adresáti předmětného sdělení vyzváni ke změně svých dat v případě, že by nebyla správná, za účelem zveřejnění své firmy ve výše uvedeném registru ”.
4. Úřad zjistil,  že ve skutečnosti mělo sdělení za cíl podnítit, oproti úhradě nesmírně vysoké částky, zařazení vlastního obchodního jména do zvláštního rejstříku, obsahujícího jména a adresy různých podniků, jež je k dispozici jak v tištěné formě, tak v multimediálním formátu. Cena nabízené služby však ve sdělení nebyla jasně vyjádřena. Text “Objednávka”, umístěný ve spodní části stránky letáku, jakož i ekonomické podmínky nabídky byly uvedeny špatně čitelným způsobem v porovnání s celkovým kontextem sdělení a bez jakéhokoli odkazu, jenž by na ně upoutal pozornost adresátů. Na základě těchto hledisek došel Úřad k závěru, že sdělení nebylo okamžitě rozpoznatelné ani co do jeho propagační[2] povahy, ani co do samotných ekonomických podmínek nabídky.
5. Úřad pak především vyhodnotil, že “zvolené způsoby a celkový kontext prezentace sdělení, především pak použití velmi zhutněného grafického formátu vede k tomu, že pozornost adresátů je odvedena od skutečné propagační [3] povahy nakladatelské iniciativy, takže tito  chybně dojdou k názoru, že na nabídku je možno přistoupit bez ekonomických nákladů ”.
6. V tomto ohledu Úřad vyzdvihl, že tato okolnost byla utvrzena skutečností, že podpisem tohoto formuláře, “[...] současně je zdarma umístěna objednávka dalšího vydání CD-Rom pro všechny podepisovatele [...]”. Úřad došel k názoru, že tvrzená bezplatnost zveřejnění v seznamu, zmíněná jak v části upozornění, uvedených v horní části sdělení, tak v části týkající se podmínek pro provedení ”Objednávky”, vedla k domněnce, že předmětná nabídka nepředstavovala žádný ekonomický výdaj.
7. Obecněji řečeno, s odvoláním na svůj stálý názor, byl Úřad toho názoru, že “v předmětném případu, sdělení, již díky samotnému způsobu představení nabídky nejprve vyzváním ke kontrole vlastních údajů a k jejich případnému opravení a následně  k podpisu formuláře prostřednictvím označení “Objednávka”, umístěného v závěru formuláře samotného“,  bylo vhodné pro uvedení adresátů v omyl
[Rozhodnutí č. 10204 z 6. prosince 2001 bylo společností Intercable napadeno u Krajského správního soudu[4] Lazio. Rozhodnutím z 20. listopadu 2002 Krajský správní soud Lazio potvrdil legitimitu názoru vyjádřeného Úřadem. Zvláště pak bylo uvedeno, že sdělení posuzované výše uvedeným rozhodnutím“je ve skutečnosti strukturováno jako zmatená spleť prohlášení a popisů”. Z těchto důvodů došel Krajský správní soud Lazio k závěru, že “sdělení odvolávající se strany není okamžitě rozpoznatelné ani co do jeho propagační[5] povahy, ani co do samotných ekonomických podmínek nabídky”.].
8. Ve světle těchto úvah považoval Úřad sdělení za klamavé  a zakázal jeho další šíření.
9. Následující žádostí o zákrok, doručenou dne 10. dubna 2006, ohlásil jeden spotřebitel domnělou klamavost sdělení poskytovaného letákem s titulkem “Global Internet Register”, též šířeným společností Intercable prostřednictvím poštovní služby v prosinci 2005.
10. Ohlašovatel si stěžuje, že  výzva ke kontrole správnosti údajů vztažených k názvu jeho obchodní činnosti, aby tato byla zařazena do rejstříku “Global Internet register”, databanky existující na adrese www.globalregister.info, simuluje ve skutečnosti objednávku publikování názvu vlastní firmy v multimediálním rejstříku (Internet, CD ROM, kniha), za úhradu vysoké částky (890 eur).
11. Sdělení, jež je předmětem tohoto nového ohlášení, představuje vydavatelskou iniciativu obdobného obsahu, jako v případě sdělení posuzovaného v rozhodnutí č. 10204 z 6. prosince 2001, a je pojmenováno “Global Internet Register”. Pod tímto označením je uveden text“Pro bezplatné zařazení vraťte tento formulář nepodepsaný”, umístěný v rámečku opatřeném grafickým vyobrazením několika hvězdiček.
12. V úvodní části sdělení je představena iniciativa“Global Internet Register”, spočívající ve shromažďování dat podniků, jimž je leták adresován, a to následovně “Hostíme sjednocené trhy evropského kontinentu, jakož i četné trhy na celém světě, umožňujíc uživateli získávat užitek z mezinárodních obchodních činností subjektů zařazených do seznamu. GLOBAL INTERNET REGISTER přispěje k představení vaší společnosti na expandujících trzích …Vyplňte nebo změňte tento formulář a poté nám jej zašlete zpět: nabídnete  tak vašemu podniku příležitost být přítomen v našich publikacích, zejména v naší internetové databázi, jež se nachází na adrese http://www.globalregister.info”.
13. Poté je společnost, jíž je leták adresován, vyzvána aby “Pečlivě ověřila své údaje a poté je doplnila či změnila. Vraťte tento formulář spolu s vizitkou a/nebo reklamním materiálem společnosti, aby byla zaručena správnost publikovaných údajů. Listy vrácené bez razítka či podpisu budou aktualizovány a zařazeny do seznamu bezplatně”.
14. V dolní části formuláře, v níž jsou uvedeny údaje podniků určené k doplnění nebo změně, je uvedena část týkající se “Objednávky”, představené následovně: “Tímto se zasílá objednávka publikování dle výše uvedeného (nebo na základě provedených změn), jež podléhá obecným termínům a podmínkám, v souladu s popisem uvedeným na rubu. Objednávka zahrnuje příští publikační období GLOBAL INTERNET REGISTER a dvě následující. Publikování má multimediální povahu (Internet/CD-ROM/kniha) a jeho cena je 890,00 eur za jedno vydání. Současně je zaslána objednávka následujícího vydání CD-ROM, jež je bezplatné pro všechny podepisovatele. Smlouva nabývá účinnosti a stává se závaznou přijetím této objednávky …. Potvrzujeme, že podpis je pro naši společnost zavazující a že nepřítomnost data a/nebo razítka objednávku nečiní neplatnou ”.
15. Sdělení, jež je předmětem nového ohlášení, ačkoli vykazuje určité odlišnosti grafické a formální povahy oproti sdělení posuzovanému Úřadem ve zmíněném rozhodnutí č. 10204 z 6. prosince 2001, nabízí v podstatě nezměněný informační obsah a vykazuje stejné, již zjištěné prvky klamavosti.
16. Především, ve výše uvedeném rozhodnutí Úřad zdůraznil prvky schopné přivést adresáty k chybnému přesvědčení.
Tyto bylo možné nalézt hlavně ve strukturálních rysech, podle kterých bylo sdělení členěno. Za prvé, ve zvolených způsobech a v celkovém kontextu prezentace sdělení”, díky kterým subjekt prostřednictvím jediného formuláře, podle toho zda tento byl či nebyl podepsán, přistoupil na smluvní návrh oproti úhradě, nebo byl bezplatně zařazen do vydavatelského produktu spravovaného vydavatelem, jakož i ve“stejném způsobu prezentace”, v němž se činnost ověření a případné opravy údajů vlastní firmy zdála být jediným účelem oznámení vydavatele.
Za druhé, přesvědčení adresáta sdělení o absolutní bezplatnosti iniciativy bylo vyvoláno též nejasným vyjádřením nákladů na službu, vymístěným na konec stránky, pod odstavec nesoucí označení “Objednávka”, jakož i naléháním ohledně bezplatnosti iniciativy, zdůrazněné jak “v horní části sdělení, tak v části týkající se podmínek provedení objednávky”.
17. Všechny výše popsané prvky přetrvávají v novém sdělení šířeném v prosinci 2005, takže toto vykazuje stejné profily klamavosti. Opravdu totiž není okamžitě rozpoznatelná ani propagační[6] povaha sdělení, ani existence nákladných ekonomických podmínek, týkajících se nabídky uvedené v objednávce.
K tomu je třeba připomenout, že text ” Pro bezplatné zařazení vraťte tento formulář nepodepsaný”, umístěný pod označením iniciativy, daleko od vysvětlení existence návrhu na uzavření smlouvy v rámci sdělení, přispívá k výše popsaným matoucím aspektům. Sdělení totiž graficky zdůrazňuje a velebí aspekt bezplatnosti zařazení, ale neposkytuje současně žádnou informaci o následcích plynoucích z vrácení podepsaného formuláře, tedy o přistoupení k návrhu na uzavření smlouvy za úplatu, které tedy pro adresáta zůstává málo postřehnutelné.
18. Závěrem pak, sdělení šířené v prosinci 2005, obdobně jako sdělení, jež bylo posouzeno rozhodnutím č. 10204 z 6. prosince 2001, je i nadále strukturováno jako zmatená spleť prohlášení a popisů.
19. Ze spisové dokumentace vyplývá, že sdělení považované za klamavé bylo opětovně šířeno v období následujícím po datu doručení rozhodnutí č. 10204 z 6. prosince 2001. Zmíněné rozhodnutí o klamavosti č. 10204 z 6. prosince 2001 totiž bylo oznámeno reklamnímu operátorovi dne 9. ledna 2002.
20. Proto rozhodnutím z 16. května 2006, č. 15499, Úřad společnosti Intercable namítl, že tato porušila rozhodnutí z 6. prosince 2001, č. 10204 kterým Úřad prohlásil sdělení, obsažené ve formuláři šířeném prostřednictvím pošty v lednu 2001 za klamavé a zakázal jeho další šíření.

II. ARGUMENTACE STRANY

21. Rozhodnutí o námitce neuposlechnutí zmíněného rozhodnutí z 6. prosince 2001, č. 10204 bylo reklamnímu operátorovi oznámeno dne 13. června 2006.
22. Vyjádřením doručeným dne 20. července 2006, následně doplněným nótou uloženou dne 19. září 2006, Intercable předběžně oznámila, že rozhodnutí č. 10204 z 6. prosince 2001 již bylo napadeno u Rady státu[7], po jeho předchozím napadení u Krajského správního soudu Lazio. Podle názoru strany tedy chybí primární předpoklad pro aplikování sankce, neboli definitivní charakter zakazujícího rozhodnutí.
23. K dané věci strana uvedla, že přestože je obsah obchodní iniciativy sdělení, jež je předmětem řízení pro neuposlechnutí, a sdělení posuzovaného v rozhodnutí č. 10204 z 6. prosince 2001, analogický, v nové verzi formuláře jsou obsaženy grafické a textové odlišnosti, jež obsahu nabídky dodávají větší jasnost. Strana zdůrazňuje, že tyto prvky nebyly náležitě vzaty v úvahu v zahajovacím rozhodnutí č. 15499 z 16. května 2006 a že, vzhledem k tomu, že se v souhrnném šetření v rámci zahajovacího rozhodnutí jevily jako podružné, vyžadují pečlivé posouzení, provedené případně v rámci zvláštního vyšetřovacího řízení.
24. Především, pod označením“Global Internet Register” nahoře vlevo je umístěn následující text “Pro bezplatné zařazení vraťte tento formulář nepodepsaný ”, uvedený tučným písmem a pomocí grafických znaků větších rozměrů, než v případě znaků použitých pro text sdělení. Za účelem upoutání pozornosti čtenáře je tento text, doprovázený vykřičníkem, umístěn v místě označeném sérií hvězdiček.
25. Toto obezřetné opatření, daleko od toho, aby přispívalo k matoucím aspektům naznačeným ze strany Úřadu v zahajovacím rozhodnutí č. 15499 z 16. května 2006, se proto ukazuje jako vhodné k upozornění adresáta sdělení na to, že podmínkou bezplatného zařazení dat podniku je vrácení nepodepsaného formuláře a naopak, že připojení podpisu znamená službu za úplatu.
26. Strana dále uvedla další opatření určená k upozornění adresátů sdělení na různé důsledky vyplývající ze zaslání podepsaného formuláře oproti případu, kdy by tento byl znovu odeslán s podpisem[8].
27. Především, sdělení je rozděleno do tří různých sekcí, aby tak byly odlišeny tři různé nabízené iniciativy. Jedná se o: i) popis “Global Internet Register” a propagace bezplatné části nabídky; ii) pole vyhrazené grafickému příkladu typologie inzerce a umožňující případné zadání dalších údajů o podnikatelské činnosti provozované adresátem sdělení; iii) objednávku koupě za úhradu celé publikace (Internet/CD-ROM/kniha) na tři roky s příslušnými informacemi o ceně.
28. V sekci viz. písmeno i) jsou grafická opatření zcela chybějící nebo odlišná od předcházející verze formuláře. Po úvodním popisu nabídky je totiž uveden text obsahující výzvu k ověření vlastních údajů, k jejich následnému doplnění nebo změně, jakož i odkaz na následující sekci viz. písmeno ii). Stále v sekci i), se dočteme, že Listy vrácené bez razítka či podpisu budou aktualizovány a zařazeny do seznamu bezplatně, což je uvedeno tučným písmem tak, aby to bylo zvýrazněno oproti celkovému kontextu sdělení a aby byl vytvořena vazba jak na text“ Pro bezplatné zařazení vraťte tento formulář nepodepsaný” umístěný v horní části sdělení, tak na sekci iii) věnované propagaci nabídky za úplatu, týkající se objednávky.
29. V sekci ii) je poskytnut grafický příklad typu inzerce a je tu vytvořen prostor pro případné zadání dalších údajů týkajících se činnosti provozované adresátem sdělení, jež by byly vloženy do seznamu nebo do specifické inzerce v případě podepsání. Strana zdůraznila, že této sekce, ačkoli je co do celkových rozměrů a typu písma shodná se sekcí použitou v předchozí verzi sdělení, se nedotkl pojem klamavosti, jenž byl předmětem rozhodnutí č. 10204 z 6. prosince 2001.
30. Konečně sekce iii) je věnována představení druhé nabídky jež, na rozdíl od předcházející, jak naznačeno, představuje náklad ve výši  890,00 €.
Ta je určena k propagaci zařazení specifického grafického prostoru, a to způsobem uvedeným v sekci ii) a nikoli jednoduchým uvedením údajů podniku v seznamu, jakož i nákupu následujících třech vydání knihy Global Internet Register a bezplatnému zaslání následujícího vydání CD/ROM.
31. Obecně pak grafický formát, použitý pro tuto sekci, není podle názoru reklamního operátora, není v porovnání s formátem použitým pro nabídku bezplatného zařazení dat nijak výrazně zhutněný. Navíc, v nové verzi sdělení je text následující po označení “OBJEDNÁVKA” uveden většími grafickými znaky v porovnání s částí nabídky, týkající se bezplatného zařazení.
32. Konečně pak strana uvedla, že případný rozpor v názoru by mohl vyvolat výraznou nejistotu ohledně jednání, jehož musí operátor dbát při své propagační činnosti. K tomuto byly předloženy kopie soudních výroků smírčích soudů několika belgických kantonů, hovořících ve prospěch Intercable, jež se vyjadřovaly též k obsahu formulářů, obdobnému obsahu formuláře, jenž je předmětem tohoto posouzení, přičemž byla prohlášena jeho neklamavost.
33. Ze studia předložených výroků vyplývá, že předmětem sporů bylo vymáhání peněžních částek ze strany Intercable od operátorů, kteří přistoupili k propagovaným vydavatelským iniciativám tím, že podepsali zaslané formuláře. Proto, dle názoru společnosti Intercable, tyto výroky dokazují její dobrý úmysl, jakož i neklamavost zkoumaného sdělení.
34. Strana předložila žádost o přerušení řízení v očekávání výroku Rady státu ohledně napadnutí rozhodnutí č. 10204 z 6. prosince 2001, jelikož tento má vzhledem k řízení de quo prejudicální charakter.
35. Na zasedání dne 8. srpna 2006 Úřad rozhodl zamítnout předloženou žádost s tím, že straně sdělil, že jeho vlastní rozhodnutí jsou okamžitě vykonatelná, a to i v případě prodlení rozhodnutí soudního správního orgánu druhého stupně.

III. ZHODNOCENÍ

36. Ve světle výsledků vyšetřování je třeba se pozastavit nad hlavními argumenty, uvedenými ve vyjádření doručeném dne 20. července 2006, předesílajíc již v tomto okamžiku, že samotné napadení rozhodnutí Úřadu nemá na jeho vykonatelnost odkladný účinek. Zjištění, že v prosinci 2005 bylo šířeno sdělení, vykazující obdobné znaky klamavosti jako ty, jež byly uvedeny v rozhodnutí č. 10204 z 6. prosince 2001, představuje potřebný a dostatečný předpoklad k námitce neuposlechnutí uvedeného rozhodnutí. Případný kladný výsledek soudního rekurzu bude moci, pokud to bude takový případ, ovlivnit výkon rozhodnutí vyplývající z tohoto řízení pro neuposlechnutí.
37. Další argumentací se strana snaží popřít existenci předpokladů, objektivních i subjektivních, porušení článku 26, bod 10, nařízení vlády č. 206/05 a zvláště pak tvrdí: a) absenci šíření sdělení stejného obsahu jako sdělení, jež je předmětem odsouzení rozhodnutím č. 10204 z 6. prosince 2001; b) dobrý úmysl jednání.

a) K uplatňované absenci objektivního předpokladu 

38. Strana popírá existenci objektivního předpokladu porušení článku 26, bod 10, nařízení vlády č. 206/05 a zvláště pak tvrdí absenci šíření sdělení stejného klamavého obsahu jako sdělení, jež je předmětem odsouzení rozhodnutím č. 10204 z 6. prosince 2001.
39. Společnost Intercable především zdůrazňuje, že sdělení změnila, a to nejen graficky, ale též vložením následujícího textu“Pro bezplatné zařazení vraťte tento formulář nepodepsaný”, uvedeného tučným písmem a pomocí grafických znaků větších rozměrů, než v případě znaků použitých pro text sdělení, a opatřeními pro upoutání pozornosti adresáta sdělení. Díky tomu sdělení nevykazuje znaky, jež jsou předmětem odsouzení v rámci rozhodnutí 10204 z 6. prosince 2001 nebo případně znaky, jež by byly posouzeny v novém vyšetřovacím řízení.
40. Toto tvrzení je především nepřínosné, jelikož účelem tohoto řízení není posoudit vhodnost informací obsažených v určitém sdělení k usměrnění ekonomických voleb adresáta, ale objektivní okolnost, že došlo k dalšímu šíření sdělení vykazujícího stejné znaky klamavosti, přestože formálně je toto sdělení odlišné, jako v tomto případě. Tato taktická situace ukazuje na existenci porušení zákazu dalšího šíření sdělení považovaného za klamavé, tedy v tomto případě sdělení jež, naléhajíc na bezplatnost iniciativy, prostřednictvím jediného formuláře nabízí ve skutečnosti návrh na uzavření smlouvy za úplatu a alternativně bezplatné zařazení dat vlastního podniku, čímž adresáta sdělení vede k domnění, že iniciativa je bezplatná. To též pro nejasné vyjádření nákladů na službu, vytěsněných na konec stránky, pod odstavec s označením “Objednávka”.
41. Na druhé straně, vyloučení existence nového šíření sdělení jež, přenášena jinými způsoby, vykazují čistě „kosmetické“ změny grafiky a obsahu, jako je tomu v tomto případě, by znamenalo obejití normy, jež trestá neuposlechnutí rozhodnutí Úřadu.
42. Uvedeno toto, je třeba připomenout, že sdělení, jež je předmětem nového ohlášení, naznačuje adresátům možnost zařazení vlastních údajů do zvláštního průvodce na internetu, dávajíc na srozuměnou, že tato inzerce je bezplatná. Tento výklad je posílen skutečností, že předmětné formuláře vedou k domněnce, že je možné přistoupit ke dvěma různým typologiím nabídky.
Na jedné straně se jedná o nabídku minimální služby zdarma, jelikož tato je omezena na správné zadání údajů, jež jsou již k dispozici v archivech “Global Internet Register, tedy opravených nebo aktualizovaných v případě, že v předtištěném formuláři jsou uvedeny chyby nebo došlo ke změnám osobních údajů nebo adresy inzerenta samého. V tomto smyslu vyznívají tvrzení: “ Vyplňte nebo změňte tento formulář a poté nám jej zašlete zpět: nabídnete  tak vašemu podniku příležitost být přítomen  v našich publikacích, zejména v naší internetové databázi, jež se nachází na adrese http://www.globalregister.info, uvedená ve sdělení. Na druhé straně, až v druhé části sdělení je představena nabídka týkající se doplňkové služby za úplatu, spočívající v možnosti vložit údaje do multimediální publikace (Internet/CD-ROM/kniha) na tři vydání.
43. Přes nepochybné změny provedené v nové verzi zkoumaných sdělení, na něž reklamní operátor poukazuje ve svém obhajovacím vyjádření, toto sdělení z hlediska svého celkového obsahu, prostřednictvím ilustrovaného naznačení dvou nabídek, představuje ve skutečnosti opětovné nabídnutí, ze strany stejného reklamního operátora, klamavého mechanismu, vykazujícího zásadní analogie v porovnání s odsouzeným mechanismem sdělení, posuzovaného v rozhodnutí č. 10204 z 6. prosince 2001 ohledně omezené jasnosti skutečné povahy nastíněné nabídky a jejích nákladů.
44. Při té příležitosti totiž bylo sdělení prohlášeno za klamavé díky strukturálním vlastnostem, na základě kterých bylo sdělení členěno v jediném formuláři, pomocí kterého se přistoupilo, podle toho zda tento byl podepsán či nikoli, buďto na
návrh na uzavření smlouvy za úplatu nebo alternativně na bezplatné zařazení dat vlastního podniku. Přesvědčení adresáta sdělení o bezplatnosti iniciativy bylo navíc vyvoláno nejasným vyjádřením nákladů na službu, vymístěným na konec stránky, pod odstavec nesoucí označení “Objednávka”, jakož i naléháním ohledně bezplatnosti iniciativy, zdůrazněné jak “v horní části sdělení, tak v části týkající se podmínek provedení objednávky”.
45. Obdobně sdělení, jež bylo předmětem nové žádosti o zákrok,  díky stejnému  způsobu představení nabídky, nejprve výzvou k ověření vlastních údajů a k jejich případné opravě a následně nabídkou k podpisu formuláře prostřednictvím označení “Objednávka”, umístěného na konci formulářů samých, se i nadále prezentuje jako zmatená spleť prohlášení a popisů, čímž opětovně vykazuje stejné znaky, jež byly předmětem odsouzení Úřadu v rozhodnutí č. 10204 z 6. prosince 2001, jelikož není okamžitě rozpoznatelná propagační[9] povaha, ani existence nákladných ekonomických podmínek v případě, kdy je formulář odeslán náležitě podepsán.
46. Se zvláštním ohledem na připomínky vznesené operátorem s cílem zdůraznit grafické a výrazové aspekty, dle tvrzení zaměřené na odlišení formulářů, jež jsou předmětem tohoto řízení, od formuláře zkoumaného v rámci rozhodnutí č. 10204 z 6. prosince 2001, se dále zdůrazňuje následující.
47. Jak již bylo uvedeno v zahajovacím rozhodnutí tohoto řízení z 16. května 2006 č. 15499 a odlišně od tvrzení Intercable, text ”Pro bezplatné zařazení vraťte tento formulář nepodepsaný ”, umístěný pod označením iniciativy, daleko od vysvětlení existence návrhu na uzavření smlouvy v rámci sdělení, přispívá k výše popsaným matoucím aspektům, vyzdvihuje bezplatnost služby a neposkytuje současně žádnou informaci o následcích plynoucích z vrácení podepsaného formuláře, tedy o přistoupení k návrhu na uzavření smlouvy za úplatu.
48. K tomu je třeba dodat, že popis skutečných ekonomických podmínek nabídky je vytěsněn do závěrečné sekce formuláře, zatímco jeho převážná část je věnována prostoru pro vyplnění údajů firmy, pro jejich aktualizaci, pro uvedení internetové adresy a oboru činnosti, jenž má být potvrzen nebo opraven.
49. Výše uvedené prvky současně zabraňují vyčíst to, co namítá operátor ve svém vyjádření, tedy že terminologie použitá v sekci i) sdělení, v níž se dočteme, že Listy vrácené bez razítka či podpisu budou aktualizovány a zařazeny do seznamu bezplatně, je vhodná k jasnému vyjádření faktu, že nabídka je za úplatu. Zvolený způsob a celkový kontext prezentace sdělení totiž vede k tomu, že pozornost adresátů je odvedena od skutečné smluvní povahy iniciativy, a vede k mylné domněnce, že je možné na nabídku přistoupit bez vynaložení ekonomických nákladů.

b) K významu subjektivního pohledu 

50. Strana zdůraznila, že její chování bylo odrazem “dobrého úmyslu”, tedy že nebylo vyvoláno úmyslem obejít zakazující rozhodnutí vydané Úřadem, jak lze ostatně odvodit ze změn zanesených do sdělení, jež jsou předmětem tohoto rozhodnutí, jakož i z několika příznivých výroků vynesených v soudních řízeních ohledně zkoumaného formuláře.
51. Tento argument nelze sdílet vzhledem ke skutečnosti, že legislativní ustanovení v této problematice nedávají subjektivnímu postoji žádný význam, a to ani z hlediska vyloučení skutku, ani z pohledu přiznání polehčující okolnosti. Je totiž potřeba připomenout, že ve smyslu článku 3 zákona č. 689/81, jenž lze aplikovat díky odkazu článku 26, bod 12, nařízení vlády č. 206/05, je v oblasti správních sankcí hlavním principem to, že “každý je odpovědný za vlastní jednání či opomenutí, vědomé a dobrovolné, ať úmyslné či z nedbalosti”. Dle ustálené judikatury ohledně citovaného ustanovení, “význam daný vědomí a vůli jednání nebo opomenutí předpokládá presumpci viny ohledně zakázaného skutku k tíži toho, kdo se jej dopustil ”
[Viz. rozsudek Kasačního soudu, oddělení Lav.[10], 8. březen 2000, č. 2642.] a “náhodná událost a vyšší moc, ačkoli nejsou pro správní přestupky výslovně vzaty v úvahu […], brání potvrzení odpovědnosti za tyto přestupky […] tím, že první vylučuje vinu subjektu  a druhá vylučuje vědomí a dobrovolnost jednání” [Viz. rozsudek Kasačního soudu, oddělení I, 2. říjen 1989, č. 3961.].
52. Toto uvedeno, na základě presumpce viny ohledně zakázaného skutku, dané článkem 3 zákona č. 689/81, vyšetřování neumožnilo vyšetřit zda Intercable přijala některý z pozitivních prvků, požadovaných právní naukou k tomu, aby bylo možné uznat že “ žádná výtka nesmí být uložena subjektu, jenž se bez viny dopustí chyby, které by řádnou péčí nemohl zabránit”
[rozsudek Kasačního soudu. oddělení I, 15. červen 2004, č. 11253.].
53. Nastíněná zákonná ujištění, aniž by jejich obsah byl závazný pro názor přijatý Úřadem při výkonu pravomocí svěřených kapitolou III, hlavou II nařízení vlády č. 206/2005, jichž se straně dostalo soudními výroky přiloženými ke spisu, si nezaslouží být vzata v úvahu, jelikož se tyto výroky týkají specifických občanskoprávních sporů, řešících situaci pouze mezi dotčenými stranami. Vzhledem ke specifickému obsahu sdělení, jež je předmětem tohoto posouzení, výroky neobsahují rozhodnutí o síle rozsudku a nelze je k obsahu vztáhnout jinak než mimochodem.

IV. SANKCE 

54. V souladu s článkem 26, bod 10, nařízení vlády č. 206/05, v případě neuposlechnutí zakazujících rozhodnutí aplikuje Úřad správní peněžitou sankci od 10.000 do 50.000 eur.
55. Při kvantifikaci sankce je třeba vzít v úvahu, pokud jsou aplikovatelná, kritéria daná článkem 11 zákona č. 689/81, a to na základě odkazu v článku 26, bod 12, nařízení vlády č. 206/05: především závažnost porušení, činnost uskutečněnou podnikem pro odstranění nebo zmírnění přestupku, jakož i ekonomickou situaci podniku samého.
56. Z hlediska závažnosti porušení se bere v úvahu zvolený způsob šíření, jenž se vyznačuje vysokou schopností penetrace díky hustému rozesílání formulářů, adresovaných prostřednictvím pošty specifickým operátorům, potencionálně majících zájem o službu bezplatného zařazení dat, nastíněného ve sděleních.
Z hlediska trvání porušení je na základě spisových údajů zjištěno, že sdělení bylo šířeno v období krátkého trvání v délce jednoho měsíce, tedy prosince 2005, jak lze vyvodit z žádosti o zákrok z 10. dubna 2006.
Proto, na základě závažnosti a trvání, je částka sankce stanovena ve výši 22.500 eur.
57. Uváženy tyto okolnosti, ukládá se společnosti Intercable Verlag AG správní peněžitá sankce ve výši 22.500 € (dvacetdvatisícpětset eur).
Toto předesláno  a zváženo;


rozhodUJE


a) že jednání Intercable Verlag AG, spočívající v porušení rozhodnutí z 6. prosince 2001 č. 10204, představuje neuposlechnutí tohoto rozhodnutí;
b) že za toto jednání je Intercable Verlag AG uložena správní peněžitá sankce ve výši 22.500 € (dvacetdvatisícpětset eur).

Správní sankce dle předchozího písmene b) musí být uhrazena ve lhůtě třiceti dní od oznámení tohoto rozhodnutí, a to přímou platbou u subjektu s koncesí k výběrčí službě nebo prostřednictvím banky nebo Italské pošty, s předložením formuláře přiloženého k tomuto rozhodnutí, tak jak je stanoveno nařízením vlády z 9. července 1997, č. 237.
Po uplynutí výše uvedené lhůty budou za dobu zpoždění, nepřesahující šest měsíců, hrazeny úroky z prodlení v zákonné sazbě, a to ode dne následujícího po dni splatnosti až do data úhrady. V případě dalšího prodlení v plnění, ve smyslu článku 27, bod 6, zákona č. 689/81, bude částka dlužná za udělenou sankci zvyšována o jednu desetinu za každých šest měsíců, a to ode dne následujícího po dni splatnosti až do dne předání subjektu s koncesí k výběrčí službě; v takovém případě toto navýšení absorbuje úroky z prodlení nakumulované za dané období.
Provedení úhrady musí být okamžitě ohlášeno Úřadu, a to zasláním kopie formuláře  s potvrzením provedení platby.
Toto rozhodnutí bude oznámeno zúčastněným subjektům a posléze publikováno v souladu se zákonem.
Proti tomuto rozhodnutí může být podáno odvolání ke Krajskému správnímu soudu[11] Lazio, ve smyslu článku 26, bod 12 nařízení vlády č. 206/05, a to do šedesáti dní od data oznámení tohoto rozhodnutí, nebo může být podáno mimořádné odvolání prezidentu republiky, ve smyslu článku 8, bod 2 výnosu prezidenta republiky z 24. prosince 1971, č. 1199, a to ve lhůtě sto dvaceti dní od data oznámení tohoto rozhodnutí.

ZÁSTUPCE GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA
Alberto Nahmijas

PŘEDSEDA
Antonio Catricalà[1] též adresář – pozn. překl.

[2] též náborové – pozn. překl.

[3] dtto – pozn. překl.

[4] TAR – pozn. překl.

[5] též náborové – pozn. překl.

[6] též náborové – pozn. překl.

[7] poradní orgán působící též v oblasti správního soudnictví – pozn. překl.

[8] nejasná formulace –pozn. překl.

[9] též náborové – pozn. překl.

[10] ? – pozn. překl.

[11] TAR – pozn. překl.